Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att förbereda programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik Diarienummer: N2020/00894/RTL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att fr.o.m. 2021 vara förvaltande myndighet inklusive redovisningstjänst för åtta regionala program och ett nationellt regionalfondsprogram. Programmen är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt programperioden 2021–2027.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska även i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, bistå de regioner och Gotlands kommun som väljer att acceptera erbjudandet i regeringens beslut denna dag om att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet för Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 (N2020/00899/RTL) i framtagandet av förslag till regionala program.

Programmen ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna.

  • KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, och
  • KOM (2018) 372 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

Hänsyn ska vidare tas till förslaget om EU:s långsiktiga budget (MFF).

Närmare om uppdraget

Stöd i programförberedelserna

Tillväxtverket ska vara ett stöd i programförberedelserna avseende statsstöd, löpande uttolka och tillhandahålla information kring regelverk och interventionslogik, löpande uttolka och tillhandahålla information kring hur struktur och disposition för programdokumenten ska se ut, den planerade användningen av finansieringsinstrument, mål och indikatorer, finansieringsplan, nödvändiga villkor och omställningen till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar regional utveckling.

Tillväxtverket ska, utifrån regionala förslag, analysera och jämföra vilka indikatorer och målsättningar som inkluderas i respektive regionalt program. Myndigheten ska i syfte att harmonisera förslag till indikatorer och målsättningar föra en dialog med de som tar fram förslag till regionala program. Vidare ska sammanställning, analys och jämförelse av samtliga indikatorer och målsättningar uppdelat på respektive program redovisas. Tillväxtverket ska därutöver föreslå eventuella justeringar av dessa.  

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2020.

Tillväxtverket ska säkerställa att undersökning och miljöbedömning görs enligt 6 kap. miljöbalken för de åtta regionala programmen inför programperioden 2021–2027. Samrådsredogörelser ska upprättas över genomförda samråd. Som utgångspunkt för arbetet med undersökning och miljöbedömning kan de miljökonsekvensbeskrivningar användas som togs fram inför programperioden 2014–2020, liksom uppföljningar av programmens miljöpåverkan.

Tillväxtverket ska under hela programframtagningen stödja de aktörer som väljer att acceptera erbjudandet att ta fram regionala program. Samråd ska även ske med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.

Förslag till utformning av olika avsnitt

Tillväxtverket ska lämna förslag till utformning av följande avsnitt i samtliga åtta regionala program; prioritering av tekniskt stöd, kommunikation och synlighet, övergripande nödvändiga villkor och användningen av enhetskostnader, enhetsbelopp, schabloninsatser och finansiering som inte är kopplad till kostnader.

Skälen för regeringens beslut

Enligt förslaget till EU:s regelverk för sammanhållningspolitiken för programperioden 2021–2027 ska medlemsstaterna för varje operativt program utse en förvaltande myndighet inklusive redovisningstjänst.

Ansvarsfördelningen för förvaltande myndighet inför programperioden 2021–2027 bör enligt regeringens bedömning aviseras så tidigt som möjligt för att säkerställa personalkompetens och en väl fungerande övergång mellan programperioderna.

Tillväxtverket ska lämna förslag till utformning av vissa avsnitt som rör förvaltning, vilket bidrar till en enhetlig programutformning i alla regionala program.