Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att göra en förhandsbedömning avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden Diarienummer: N2020/00895/RTL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att göra en förhandsbedömning avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden för målet Investering för sysselsättning och tillväxt.

Ladda ner:

Förhandsbedömningen ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna.

  • KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, och
  • KOM (2018) 372 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

Hänsyn ska vidare tas till förslaget till EU:s långsiktiga budget (MFF).

I förhandsbedömningen ska Tillväxtverket analysera behov i branscher där det vanligtvis är långa ledtider för nya lösningar att nå marknaden samt behov utifrån olika typer av målgrupper. Förhandsbedömningen ska även inkludera en analys utifrån olika territoriella förutsättningar.

I förhandsbedömningen ska Tillväxtverket vidare beskriva hur finansieringsinstrumenten kan bidra till uppfyllandet av de särskilda målen inom politiskt mål 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och politiskt mål 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa. Erfarenheter och lärdomar från genomförda utvärderingar och relevanta utredningar ska tillvaratas.

Under arbetet ska dialog föras med relevanta aktörer på regional och nationell nivå. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under arbetets gång.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020. Den slutliga förhandsbedömningen ska färdigställas i enlighet med gällande förordningar.

Skälen för regeringens beslut

Inför programperioden 2021–2027 inom EU:s sammanhållningspolitik pågår förhandlingar om kommissionens förslag till regelverk. Enligt förslaget till regelverk ska stöd från fonderna genom finansierings-instrument bygga på en förhandsbedömning som genomförs av förvaltande myndighet.