Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige Diarienummer: A2016/00159/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Medlingsinstitutet, Migrationsverket, Skatteverket, Svenska institutet, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Tillväxtverket och Upphandlingsmyndigheten att, utifrån sina respektive uppdrag, analysera och lämna ett gemensamt förslag hur webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige kan samordnas och utformas på ett lättillgängligt sätt.

Ladda ner:

Information som ska beaktas i uppdraget är regelverk om arbetsrätt och arbetsmiljö, migration, skatterätt, socialförsäkringssystemet, upphandling, utstationering och eventuell annan information de deltagande myndigheterna finner relevant. Även övergripande information om den svenska arbetsmarknadsmodellen och om den svenska arbetsmarknaden är relevant.

Arbetsmiljöverket ska leda, samordna och återrapportera uppdraget. Arbetet ska så långt som möjligt utgå ifrån att ta tillvara på redan upparbetade informationskanaler eller system, material, samarbeten och erfarenheter hos och mellan de deltagande myndigheterna. Under arbetet bör även samråd med andra relevanta myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra aktörer ske.

Arbetsmiljöverket ska senast den 31 januari 2017 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utrikesdepartementet).

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.