Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige Diarienummer: A2017/01962/ARM, A2017/00185/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Migrationsverket, Skatteverket, Svenska institutet och Tillväxtverket att, utifrån sina respektive uppdrag, medverka till att information om olika regelverk och annan relevant information om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format för utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att en särskild portalsida ska skapas, som länkar till andra relevanta webbplatser. Portalsidan kan vara en undersida till Svenska institutets hemsida sweden.se, eller ha en annan webbadress som gör det enkelt för målgrupperna att finna den.

Svenska institutet ska leda och samordna uppdraget. Myndigheten ska vara huvudansvarig för att portalsidan är relevant och användarvänlig. Övriga myndigheter ska bidra med och kvalitetsgranska information, utifrån sina respektive uppdrag, och samarbeta med Svenska institutet för att säkerställa att portalsidan är korrekt och aktuell.

Länkar från de svenska utlandsmyndigheternas hemsidor på Swedenabroad.se ska också finnas.

Svenska institutet ska föreslå upplägg för fortsatt myndighetssamverkan och lämna en uppskattning av budget för att göra verksamheten permanent senast den 28 februari 2018.

Senast den 1 augusti 2018 ska en första version av portalsidan vara
publicerad. 

Skälen för regeringens beslut

Utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare behöver på ett
enkelt sätt kunna hitta samlad information om de olika regelverk som gäller när man arbetar i eller vill skicka arbetstagare till Sverige.

Likaså behöver de annan relevant information om den svenska arbetsmarknaden. Samlad information kan också vara till hjälp för svenska arbetsgivare som anlitar eller avser att anlita utländsk arbetskraft.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Bakgrund

Regeringen gav i januari 2016 tolv myndigheter i uppdrag att analysera och lämna ett gemensamt förslag kring hur webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige kan samordnas och utformas på ett lättillgängligt sätt.

Uppdraget återrapporterades i januari 2017.