Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att utveckla och stärka samverkan för att arbeta effektivare mot finansiering av terrorism Diarienummer: Ju2016/03577/PO

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Finanspolisen), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att tillsammans utveckla sin samverkan för att mer effektivt utnyttja myndigheternas respektive befogenheter och kompetenser i kampen mot finansiering av terrorism.

Ladda ner:

I valet av samverkansform ska myndigheterna beakta redan existerande samverkansformer och vid behov samordna sitt arbete med dessa. I uppdraget ingår att var och en av myndigheterna överväger behov av åtgärder inom respektive verksamhet för att bättre kunna bidra till arbetet mot finansiering av terrorism. Genomförandet och åtgärderna ska ske inom myndigheternas befintliga ekonomiska ramar. Säkerhetspolisen ska leda och samordna arbetet samt ansvara för att redovisa uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits och planeras samt på vilket sätt den valda arbetsformen kommer att integreras i myndigheternas befintliga verksamhet.

Pressmeddelande: Effektivare stopp för finansiering av terrorism