Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta Diarienummer: Ju2016/03925/KRIM

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Brottsoffermyndigheten att

  • kartlägga brottsutsattas behov av stöd under brottmålsprocessen och analysera i vad mån dessa behov kan tillgodoses genom digitaliseringens möjligheter,
  • mot bakgrund av analysen lämna förslag till ett bättre digitalt bemötande av den som blivit utsatt för brott.

Kartläggningen ska utföras utifrån ett processorienterat så kallat livshändelseperspektiv. I uppdraget ligger att ge förslag till utvecklad myndighetsgemensam webbinformation riktad till brottsutsatta. Möjligheten att använda den nationella digitala tjänsten Mina meddelanden vid kommunikation med brottsutsatta ska särskilt beaktas.

Pressmeddelande: Ett förbättrat digitalt bemötande av brottsutsatta