Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utvärdera reformen om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet att utvärdera bestämmelserna i 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) om att en förälder som har vårdnaden om ett barn kan göras skadeståndsskyldig för vissa typer av skador som barnet orsakar.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 december 2017.

Pressmeddelande: Brå ges i uppdrag att utvärdera reformen om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare