Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Rättsmedicinalverket att genomföra medicinska åldersbedömningar Diarienummer: Ju2016/03931/Å

Publicerad

Rättsmedicinalverket ska senast den 15 november 2016 redovisa hur medicinska åldersbedömningar görs och, inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd, beskriva hur sådana ska genomföras över tid och processen för dessa.

Ladda ner:

Rättsmedicinalverket ska utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet:

  • med stor skyndsamhet påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område
  • utveckla sin förmåga att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen

Pressmeddelande: Rättsmedicinalverket får i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar