Uppdrag avseende konsekvensutredning gällande kommissionens förslag till direktiv vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Europeiska kommissionen har föreslagit ett direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Myndigheten för delaktighet ska därför nu utreda konsekvenserna av en tillämpning av kommissionens förslag. Det har regeringen beslutat.

Ladda ner:

Myndigheten för delaktighet ska utföra uppdraget i samråd med Social-departementet, relevanta myndigheter och andra berörda aktörer som myndigheten bedömer vara lämpliga.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 15 september och slutredovisas senast den 15 november 2016.