Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att sammanställa kunskap om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer Diarienummer: Ju2014/04445/KRIM

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. Vid uppdragets genomförande ska såväl nationell som internationell forskning och beprövad erfarenhet inhämtas och redovisas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att bedöma om och i så fall hur dessa metoder och arbetssätt, i den mån de inte redan används men ligger inom ramen för Polismyndighetens uppdrag, kan införas i svenskt polisarbete samt att uppskatta vilka kostnader det skulle medföra.

Uppdraget ska genomföras i nära samråd med Polismyndigheten. Samråd bör även ske med Socialstyrelsen.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 30 november 2017.

Pressmeddelande: Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer