Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om en effektiviserad handläggning av asylärenden i överklagandeprocess Diarienummer: Ju2016/08222/SIM

Publicerad

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att inom sitt ansvarsområde effektivisera överklagandeprocessen i asylärenden, från det att ett överklagande lämnas in till Migrationsverket till dess att ett beslut i domstol vinner laga kraft och Migrationsverket påbörjar arbetet med återvändande. Migrationsverket ska samverka med Domstolsverket och domstolarna i de delar där det kan antas vara till fördel för uppdraget.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att med bibehållen rättssäkerhet öka förutsättningarna för asylsökande som överklagat Migrationsverkets beslut att få ett snabbt slutligt avgörande och därigenom förkorta vistelsetiderna i Migrationsverkets mottagande.

I uppdraget ingår att i de delar Migrationsverket ansvarar för

  • kartlägga överklagandeprocessen i asylärenden
  • identifiera och analysera faktorer som påverkar handläggningstiderna och därmed kostnaderna i mottagandet,
  • lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att effektivisera överklagandeprocessen.

Migrationsverket ska löpande informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om uppdragets fortskridande.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 3 april 2017.

Redovisningen ska innefatta en plan för hur verksamheten ska utvecklas för att förkorta handläggningstiderna i asylärenden, när förändringar kan vara genomförda och när effekter i form av förkortade vistelsetider beräknas uppstå.

Pressmeddelande: Regeringsuppdrag att effektivisera handläggningen av asylmål