Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om en effektiviserad handläggning av asylmål Diarienummer: Ju2016/08224/DOM

Publicerad

Regeringen ger Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna och Domstolsverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att effektivisera handläggningen av asylmål. I de delar där det kan antas vara till fördel för uppdraget ska samverkan ske med Migrationsverket.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att med bibehållen rättssäkerhet öka förutsättningarna för asylsökande att få ett snabbt avgörande och därigenom förkorta vistelsetiderna i Migrationsverkets mottagande.

I uppdraget ingår att

  • kartlägga handläggningen av asylmål vid de olika migrationsdomstolarna, från det att ett överklagande kommer in till domstol till dess ett beslut får laga kraft,
  • identifiera och analysera faktorer som påverkar handläggningstiderna och därmed kostnaderna i mottagandet,
  • utifrån det effektiviseringsarbete som pågår vid domstolarna beskriva goda exempel på hur handläggningstiderna kan förkortas, och
  • lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att effektivisera handläggningen av asylmål.

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska löpande informeras om uppdragets fortskridande.

Uppdraget ska redovisas av domstolarna och Domstolsverket gemensamt till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 3 april 2017.

Redovisningen ska innefatta en plan för dels hur verksamheten vid de respektive domstolarna ska utvecklas för att förkorta handläggningstiderna i asylmål, dels hur Domstolsverkets arbete ska utvecklas för att stödja domstolarna i ett fortsatt effektiviseringsarbete. Planen ska innehålla bedömningar av när förändringar kan vara genomförda och när effekter i form av förkortade vistelsetider beräknas uppstå.

Pressmeddelande: Regeringsuppdrag att effektivisera handläggningen av asylmål