Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Domstolsverket och Migrationsverket att samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetet Diarienummer: Ju2016/08225/DOM

Publicerad

Regeringen ger Domstolsverket och Migrationsverket i uppdrag att samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetet för migrationsdomstolarna i syfte att förbättra möjligheterna att göra tillförlitliga och rättvisande prognoser av den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen på anslagen 1.4 Domstolsprövning i utlänningsmål och 1.5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål. Uppdraget ska genomföras i samverkan med migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • analysera träffsäkerheten i de prognoser som har lämnats under åren 2012–2016 i förhållande till det faktiska utfallet
  • utveckla möjligheterna att prognostisera inkommande mål vid respektive migrationsdomstol i syfte att öka domstolarnas planeringsförutsättningar och prognosernas träffsäkerhet
  • utveckla prognosunderlaget till regeringen med tydliga analyser och konsekvensbeskrivningar som bland annat innefattar centrala faktorer som påverkar ekonomin och osäkerhetsfaktorer
  • effektivisera och samordna myndigheternas prognosarbete för att förhindra avvikelser i prognoserna vid ett och samma prognostillfälle.

Domstolsverket ska löpande informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om uppdragets fortskridande.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 3 april 2017.

Redovisningen ska innefatta en plan för hur de förbättrade prognos- och analysmetoderna ska kunna tillämpas så snart det är möjligt.

Pressmeddelande: Regeringsuppdrag att effektivisera handläggningen av asylmål