Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomföra en kartläggning av forskning med relevans för uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi Diarienummer: U2016/04443/F

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att göra en uppföljning av den kartläggning av forskning med relevans för uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi som Vetenskapsrådet genomförde 2011–2012. Vetenskapsrådet ska också med utgångspunkt från kartläggningen identifiera kunskapsluckor inom området.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 30 april 2017.