Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet Diarienummer: S2016/07875/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att under perioden 2017–2019 stödja särskilt berörda statliga myndigheter i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i myndigheternas verksamhet. Myndigheterna är Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighetet (MFD), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), Statens skolverk, Migrationsverket samt Statens institutionsstyrelse (SIS).

Ladda ner:

uppdraget ingår att
− erbjuda stöd till myndigheterna vad gäller analys av utvecklingsbehov och genomförande av utvecklingsarbete avseende tillämpning och integrering av barnets rättigheter i deras verksamhet,
− erbjuda stöd till myndigheterna rörande ändamålsenlig vägledning, kunskap och kompetens avseende tolkning och tillämpning av barnets rättigheter,
− erbjuda stöd till myndigheterna vad gäller att göra deras verksamheter kända, tillgängliga och anpassade för barn,
− sprida lärande exempel avseende tillämpningen av barnets rättigheter inom olika verksamhetsområden, t.ex. om metoder och arbetsformer för att pröva barnets bästa och för att höra barn i beslutsprocesser,
− erbjuda möjligheter till dialog och erfarenhetsutbyte mellan berörda myndigheter,
− sammanställa och analysera resultatet av myndigheternas arbete.

Barnombudsmannens insatser ska bidra till utveckling av ett verksamhetsanpassat stöd och utformas i dialog med myndigheterna.

Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2020 till Socialdepartementet.