Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag för ökad kunskap om social problematik i samband med sjukskrivningar Diarienummer: S2016/07724/SF

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att:

1. Kartlägga och analysera Försäkringskassans arbete med att i myndighetens handläggning av sjukskrivningsärenden identifiera social problematik. Denna del av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 december 2017.

2. Analysera förekomsten av social problematik, exempelvis våld i nära relationer och olika former av beroenderelaterade problem, som orsak till nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning. Denna del av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 3 maj 2018.