Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att anpassa en modell för skolsamverkan till att omfatta alla placerade barn och unga Diarienummer: U2017/00617/S

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Statens skolverk (Skolverket), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Socialstyrelsen i uppdrag att anpassa en modell för skolsamverkan för elever som placeras på särskilda ungdomshem (den så kallade SiSam-modellen) till att även omfatta barn och unga som är placerade i familjehem, jourhem, i andra hem för vård eller boende (HVB) och stödboende. I arbetet med att anpassa modellen ska även barn och unga som vistas i skyddat boende samt ensamkommande unga som fyllt 18 år men inte 21 år, och för vilka det inte längre finns ett beslut om placering inkluderas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 30 juni 2018.