Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Diarienummer: Ju2017/01526/KRIM

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete.

Ladda ner:

Insatserna ska utgöra en förstärkning av myndighetens befintliga arbete inom området. Brå ska därmed fortsatt främja det brottsförebyggande arbetet genom att utveckla och sprida kunskap, fördela ekonomiskt stöd samt bidra med metodstöd och handledning i brottsförebyggande frågor.

Brå ska även:

  • Inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad samverkan på det brottsförebyggande området. I det ingår att kartlägga vilka samverkansforum och nätverk för brottsförebyggande arbete som finns i dag, samt vilka resurser dessa har för att ge stöd till den lokala nivån.
  • Utifrån identifierade angelägna utvecklingsbehov utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
  • Ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete.
  • Stödja den nationella samordnaren för brottsförebyggande arbete som regeringen kommer att utse att genomföra sitt arbete.
  • Stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete.
  • Årligen ta fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats. Rapporten ska lämnas senast den 31 mars.

Därutöver ska Brå göra en sammanställning av befintlig kunskap om samhällets kostnader för brott. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.