Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att fortsätta utvecklingen av samordning och samverkan mot människohandel Diarienummer: Ju2017/01271/PO

Publicerad

Regeringen ger Länsstyrelsen i Stockholms län i fortsatt uppdrag att till och med den 31 december 2017 på nationell nivå samordna det arbete som bedrivs mot sådan människohandel som syftar till avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.

Ladda ner:

Länsstyrelsen i Stockholms län ska också verka för stärkt samverkan mellan myndigheter, kommuner, frivillig- och intresseorganisationer samt andra nationella och internationella aktörer, inklusive Sveriges utlandsmyndigheter. I uppdraget ingår att lämna metodstöd och att genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade till de samverkande myndigheterna.

Vid genomförande av uppdraget ska Länsstyrelsen i Stockholms län samverka med bland andra Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Barnombudsmannen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten och relevanta kommunala förvaltningar. Resultatet av uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 mars 2018.

Den sammanlagda kostnaden för uppdraget under 2017 beräknas till 1 200 000 kronor. För att finansiera uppdraget under 2017 får Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 15 september 2017 rekvirera följande från Kammarkollegiet att utbetalas engångsvis:

  • 300 000 kronor från utgiftsområde 4 Rättsväsendet, anslaget 1:1 Polismyndigheten, anslagspost 4, till Kammarkollegiets disposition,
  • 300 000 kronor från utgiftsområde 8 Migration, anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagspost 2 Migrationspolitiska projekt och bidrag,
  • 300 000 kronor från utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder,
  • 300 000 kronor från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 5 Övriga utvecklingsmedel.

Ej förbrukade medel ska senast den 15 mars 2018 återbetalas till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer detta beslut har.