Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att göra en översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola Diarienummer: Ku2017/00506/MF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

Ladda ner:

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur tillgången till tillgängliga läromedel ser ut i samtliga skolformer från förskola till högskola samt en redogörelse för möjliga åtgärder och förändringar av produktion och distribution av sådana läromedel. Eventuella förslag ska åtföljas av en konsekvensbeskrivning och en redogörelse för förslag till eventuella förändringar av MTM:s och SPSM:s instruktioner. Därutöver ska förslag om vidare utredning lämnas om det bedöms nödvändigt. Uppdraget ska genomföras inom nuvarande budgetramar för myndigheterna. MTM ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från berörda aktörer.