Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338) Diarienummer: N2017 /02045/PBB

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som avges under rubriken Närmare om uppdraget,

  • utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, oavsett om byggnadsdelen är vänd mot en kringbyggd gård eller allmän plats,
  • utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader,
  • utreda förutsättningarna för ett generellt undantag för kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus och föreslå en definition av begreppet altan, samt se över om kraven för vilka åtgärder som kräver en anmälan enligt 6 kap. 5 och 6 §§ plan- och byggförordningen (2011 :338), förkortad PBF, är ändamålsenligt utformade och vid behov föreslå hur bestämmelserna bör justeras.

Boverket får för uppdragets genomförande använda högst 800 000 kronor för detta ändamål under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling, anslagspost 1 Bostadspol. utv. - del till KamK. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 maj 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitioner, återbetalningar och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen avser avsätta 400 000 kronor för 2018 för det fortsatta genomförandet av uppdraget. Medlen betalas ut under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i form av en rapport senast den 31 mars 2018. Den del som berör undantag från krav på bygglov för solceller och solfångare samt altaner ska dock redovisas i separat rapport senast den 31 oktober 2017.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.