Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering Diarienummer: Ku2017/01295/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens skolverk och romska sakkunniga göra en nulägesbeskrivning i de kommuner som under perioden 2012–2017 beviljats statsbidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på lokal nivå. Länsstyrelsen i Stockholms län ska senast den 15 oktober 2018 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Ladda ner: