Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Uppdrag till Socialstyrelsen att analysera hur socialtjänsten fångar upp barn och unga med narkotikaberoende som dömts för brott Diarienummer: S2017/02635/FS

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera hur socialtjänsten, i syfte att erbjuda vård och behandling, fångar upp barn och unga under 21 år med narkotikaberoende som döms för brott till en påföljd som saknar vårdinslag.

Ladda ner:

Socialtjänsten ska enligt socialtjänstlagen aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga och med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling.

Det är inte ovanligt att barn och unga som har ett narkotikaberoende begår brott. I de fall den unge lagförs kan påföljden för brottsligheten innehålla vårdinslag, medan det i andra fall fortsatt är en uppgift för socialtjänsten att motverka narkotikaberoende och erbjuda möjlighet till vård.

Mot den bakgrunden är samarbetet mellan rättsvårdande myndigheter och socialtjänst av stor betydelse för möjligheterna att komma till rätta med narkotikabruket i samhället, i synnerhet bland barn och unga. Det är viktigt att de som har ett narkotikaberoende också blir kända för socialtjänsten. Ett väl fungerande samarbete underlättar för narkotikaberoende att få möjlighet till vård och behandling.