Ändring av uppdrag till samordnaren för större samlade exploateringar med hållbart byggande Diarienummer: N2017/04380/PBB

Ladda ner:

Med ändring av beslut den 17 november 2016 om uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande (dnr N2016/07177 /PBB) beslutar regeringen att samordnaren för större samlade exploateringar ska:

  • fortsätta grunduppdraget i enlighet med beslut i ärende N2016/07177 /PBB till och med den 31 december 2017,
  • ingå överenskommelser med aktuella kommuner där exploatering föreslås,
  • samordna statliga myndigheter och berörda parter i frågor där en större mängd bostäder står i strid med riksintressen.

Samtliga överenskommelser ska ingås med förbehåll för att de identifierade infrastrukturobjekten finns med i Trafikverkets redovisning av regeringens uppdrag av den 23 mars 2017 (dnr N2017 /02312/TIF m.fl.) att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan eller i länsplaneupprättarnas redovisning av regeringens uppdrag av samma datum att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur. Överenskommelserna ska också ingås med förbehåll för efterföljande rättsliga prövningar samt regeringens och, i förekommande fall riksdagens, godkännande.

Om större samlade exploateringar inte kan åstadkommas med hänvisning till utpekat riksintresse ska samordnaren ta initiativ till dialog med berörda parter för att därmed försöka finna en lösning i frågan.

Uppdraget att ingå överenskommelser och att samordna statliga myndigheter och berörda parter i frågor som rör riksintressen börjar gälla från och med den 1 juli 2017.

Med ändring av regeringens beslut i ärende N2016/07177 /PBB beslutar regeringen att samordnaren ska delredovisa uppdraget senast den 31 augusti 2017 och slutredovisa uppdraget, inklusive de delar som omfattas av detta tilläggsuppdrag senast den 31 december 2017. Slutredovisningen ska innehålla överenskommelser med berörda parter samt - för nytillkomna objekt - en tidsplan, budget och organisation för ett möjligt genomförande.