Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande Diarienummer: N2016/07177/PBB

Publicerad

Regeringen vill medverka till ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling. Regeringen uppdrar därför åt en samordnare att identifiera en eller flera kommuner där det finns framtagna planer på samlade exploateringar för en större mängd bostäder men där planerna av något skäl inte kan genomföras t.ex. pga. att det saknas relevant statlig infrastruktur eller lämplig kompetens. Samordnaren ska också identifiera områden som inte finns med i befintliga planer, men där det på längre sikt finns möjlighet till helt nya större bostadsexploateringar.

Ladda ner:

Samordnaren ska även:

  • identifiera och beskriva varför ett genomförande av planen inte har skett,
  • bedöma om det är relevant för staten att vara behjälplig, och i så fall föreslå på vilket sätt,
  • identifiera och beskriva vilka statliga kostnader som skulle kunna förknippas med exploateringen,
  • identifiera och översiktligt beskriva övriga konsekvenser av exploateringen,
  • presentera för regeringen en eller flera lämpliga exploateringar som staten kan medverka till att få till stånd på kort respektive lång sikt.

En förutsättning för att exploateringen ska kunna presenteras för regeringen är att det finns en analys av exploateringens lämplighet och långsiktiga hållbarhet utifrån ett regionalt perspektiv (avseende arbetsmarknad, befolkning, transportsystem och pendlingsmönster). Analyserna kan bl.a. ta sin utgångspunkt i länets regionala utvecklingsstrategi och relaterade plandokument.

Samordnaren ska samråda med Sverigeförhandlingen (dir. 2014:106) och med styrelsen för uppföljning m.m. av 2013 års Stockholmsförhandling. Samordnaren ska även under uppdragets genomförande informera Trafikverket som under samma tidsperiod bereder ett förslag till en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029.

En uppskattning av de statliga kostnaderna förknippade med exploateringen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 17 mars 2017. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2017. Slutredovisningen ska även innehålla en tidplan, budget och organisation för ett möjligt genomförande.

Regeringen bemyndigar bostads- och digitaliseringsministern att utse samordnare.

(Beslutet fattades den 17 november).