Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra SOU 2017:65

Publicerad

Betänkande av Utredningen om hyressättning vid nyproduktion.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att se över den nuvarande modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter, dvs. i huvudsak reglerna om presumtionshyra (12 kap. 55 c § jordabalken). Syftet med
översynen är att skapa bättre förutsättningar för att hyreslägenheter
byggs i de delar av landet där det råder bostadsbrist.

Utredningen presenterar sina förslag i detta betänkande som överlämnades till Justitiedepartementet den 31 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion

    En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att sådana lägenheter byggs i de delar av landet där det råder bostadsbrist.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition