Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100

Publicerad

En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att sådana lägenheter byggs i de delar av landet där det råder bostadsbrist.

Ladda ner:

I uppdraget ingår bl.a. att analysera hur möjligheterna att av­tala om presumtionshyra påverkar nyproduktionen. Utredaren ska ta ställning till hur modellen med presumtionshyra ska ut­vecklas för att främja byggandet av hyreslägenheter. Förslag ska läggas fram på hur modellen kan göras mer ändamålsenlig.

Utredaren ska lämna de författningsförslag som övervägan­dena ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2017.

Pressmeddelande: Hyressättningsmodellen ska utredas så att fler hyresrätter byggs

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion

    En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att sådana lägenheter byggs i de delar av landet där det råder bostadsbrist.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition