Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att betala ut medel till OECD för det svenska deltagandet i PIAAC under 2017 Diarienummer: U2017/02625/GV

Publicerad

Kammarkollegiet ska senast den 30 juni 2017 betala ut 21 006 euro till OECD utan rekvisition med referensen ”PIAAC 2017” för det svenska deltagandet i OECD:s internationella undersökning av vuxnas färdigheter (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) under 2017.

Ladda ner:

Kostnaden ska belasta det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2017 uppförda anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning, anslagsposten 3 Medel som fördelas efter regeringens beslut, som disponeras av Kammarkollegiet.