Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att förbättra genomförandet av etableringsuppdraget Diarienummer: A2017/01238/A

Publicerad

Arbetsförmedlingen ska förstärka sitt arbete med att säkerställa att alla nyanlända i etableringsuppdraget erbjuds en god tillgång till insatser av hög kvalitet och successivt närmar sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska fortlöpande identifiera förbättringsområden i den egna verksamheten och vidta åtgärder för att förbättra den egna verksamhetens resultat. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska beaktas i dessa processer.

Ladda ner:

Nyanländas kompetenser och erfarenheter ska kartläggas snabbare och med högre kvalitet. Arbetsförmedlingen ska med den utgångspunkten utveckla tydligare och snabbare processer för att nyanlända med bristande utbildning mer omgående kommer i utbildning samtidigt som en större andel nyanlända som står närmare arbetsmarknaden snabbare matchas mot arbete.

I arbetet med att öka andelen som går till utbildning ska myndigheten ta tillvara de möjligheter som studiestartsstödet ger och verka för ett högt nyttjande av detta samt att ta tillvara de nya regler för anvisning till utbildning som det kommande etableringsregelverket kommer att erbjuda. I arbetet med att matcha mot arbete ska nyanländas yrkeskompetens tas tillvara och erfarenheter av och arbetssätt i snabbspåren ska användas i detta arbete.

I arbetet med att utveckla tydligare och snabbare processer ska Arbetsförmedlingen aktivt och strategiskt samverka med kommuner och andra relevanta aktörer. Detta ska ske med utgångspunkt i den modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet som regeringen givit Delegationen för unga och nyanlända i arbete (A2014:06) i uppdrag att ta fram (Dir. 2017:20). Arbetsförmedlingen ska också i större utsträckning ta strategiska initiativ till att finna lösningar på lokal och regional nivå. I genomförandet av uppdraget ska Arbetsförmedlingen samverka med Delegationen för unga och nyanlända i arbete och andra relevanta myndigheter.

Arbetsförmedlingen ska ge nyanlända grundläggande information om svensk arbetsmarknad, bl.a. hur löner och övriga villkor ser ut och fastställs, individens rättigheter och skyldigheter, innebörden av jämställdhet på arbetsmarknaden samt trygghetssystemens koppling till arbete. I genomförandet av uppdraget ska Arbetsförmedlingen ta initiativ till samarbete med arbetsmarknadens parter.

Arbetsförmedlingen ska löpande hålla Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider. Arbetsförmedlingen ska också senast den 31 oktober 2017 och den 31 oktober 2018 återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur myndigheten genomför uppdraget och vilka fortsatta utvecklingsåtgärder som myndigheten avser vidta för att ta sig an kvarstående utmaningar.