Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att öka kunskapen om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften Diarienummer: A2017/01285/SV

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att sammanställa och utveckla kunskapen om varför utomeuropeiskt födda kvinnor i större utsträckning står utanför arbetskraften och vad som kan förbättra deras förutsättningar att delta i arbetskraften.

Ladda ner:

I uppdragets första del ingår att utifrån befintlig kunskap sammanställa vilka faktorer som hindrar respektive underlättar för utomeuropeiskt födda kvinnor att delta i arbetskraften samt identifiera behovet av ytterligare analyser. Statskontoret ska även svara på i vilken mån det finns kunskap om insatser som visat sig fungera för att arbetskraftsdeltagandet ska öka. Uppdragets andra del avser en studie riktad till kommunerna för att fånga deras erfarenheter, inklusive vilka insatser som enligt kommunernas bedömning visat sig fungera för att utomeuropeiskt födda kvinnor ska öka sitt arbetskraftsdeltagande.

Den första delen ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 november 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2018.