Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att förbereda överföringen av Sveriges järnvägsmuseum och de samlingar som Trafikverket ansvarar för till Statens maritima museer Diarienummer: N2017/04204/SUBT

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att förbereda överföringen av Sveriges järnvägsmuseum och de transporthistoriska samlingar som Trafikverket ansvarar för till Statens maritima museer den 1 januari 2018. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Ladda ner:

Trafikverket ska samråda med Statens maritima museer vid uppdragets
genomförande.

Trafikverket ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Myndigheten ska samråda med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.

Trafikverket ska senast den 1 november 2017 till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) redogöra för de personella konsekvenserna av
förändringen.

Trafikverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Näringsdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget och återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2018.