Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till 10 myndigheter att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor Diarienummer: Ku2017/01563/KL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Tillväxtverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor.

Ladda ner:

Uppdraget ska rapporteras av respektive myndighet till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2019.

Regeringen ger samtidigt Riksantikvarieämbetet i uppdrag att övergripande stödja myndigheternas arbete och ansvara för en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte i framtagande och genomförande av strategierna.

Riksantikvarieämbetet ska till Regeringskansliet delrapportera sin del av uppdraget senast den 31 mars 2018 och slutrapportera senast den 31 januari 2020.