Uppdrag avseende ledning, styrning och uppföljning inom Arbetsförmedlingen Diarienummer: A2017/01236/A

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera och lämna förslag avseende utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget är en fortsättning på ett tidigare uppdrag till Statskontoret (dnr. A2015/927/A).

Ladda ner:

Statskontoret ska analysera:
• ändamålsenligheten och effektiviteten i Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning,
• vilka utvecklingsbehov som finns inom Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning,
• möjligheter och risker i Arbetsförmedlingens pågående förändringsarbete i dessa frågor, samt
• hur förändringsarbetet har påverkat verksamhetens resultat utifrån myndighetens uppdrag som det uttrycks i instruktion och regleringsbrev.

Statskontoret ska vid behov föreslå åtgärder som Arbetsförmedlingen bör vidta för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning som leder till goda resultat i verksamheten. Statskontoret ska även redovisa eventuella möjligheter till förenklingar i Arbetsförmedlingens interna administration som skulle kunna frigöra resurser till kärnverksamheten.

Statskontoret ska i en delredovisning senast den 28 februari 2018 redovisa vilket genomslag Arbetsförmedlingens förändringsarbete har fått för myndighetens verksamhet i fråga om arbetsförmedlarnas utrymme att göra professionella bedömningar och ge individuellt anpassad hjälp och insatser till arbetssökande och arbetsgivare. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2019.