Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att ta fram utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat Diarienummer: Ku2017/01674/D

Publicerad

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram utbildnings-och informationsmaterial för att stödja deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat. Utbildnings- och informationsmaterialet ska kunna användas av myndigheter, organisationer och enskilda personer.
Brottsoffermyndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 2 oktober 2019.

Ladda ner: