Uppdrag till Polismyndigheten att stärka kompetensen för att bemöta personer med psykisk ohälsa Diarienummer: Ju2017/06176/PO

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa genom förstärkta utbildningsinsatser på området. Insatserna ska grunda sig på en behovsanalys och efter genomförda utbildningsinsatser ska resultatet utvärderas och redovisas.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09) och i samverkan med brukarorganisationer och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska delredovisas senast 25 oktober 2018 och slutligt redovisas senast den 11 juni 2020 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Socialdepartementet).

Polismyndigheten får för detta ändamål använda 3 000 000 kronor under 2017 det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatrin, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Polismyndigheten efter rekvisition. Rekvisitionerna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har och ska ske senast den 1 december 2017.

Medel som Polismyndigheten inte har använt ska återbetalas senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisningen ska referera till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen beräknar 3 000 000 kronor för 2018 och 3 000 000 kronor för 2019 för genomförandet av uppdraget.

Pressmeddelande: Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att stärka förmågan att bemöta personer med psykisk ohälsa