Uppdrag till Tillväxtverket om korta och effektiva handläggningsprocesser för företag Diarienummer: N2017/04845/FF

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att ta fram ett kunskapsunderlag som visar hur myndigheters handläggningsprocesser påverkar företagens konkurrenskraft och utveckling samt förslag på hur myndigheterna kan arbeta för att korta handläggningstiderna.

Ladda ner:

Vid genomförandet av uppdraget ska Tillväxtverket samverka med
Ekonomistyrningsverket, Statskontoret samt Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). En presentation av inriktning av uppdragets genomförande, samverkande aktörer och en strategi för kommande arbete ska lämnas senast den 30 september 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).