Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda insatser för att motverka diskriminering Diarienummer: Ku2017/01798/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden. En redovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.

Ladda ner:

DO ska inom ramen för uppdraget vidta lämpliga åtgärder för att förebygga diskriminering. I uppdraget ingår att genomföra tillsyn och kunskapshöjande insatser om aktiva åtgärder. Exempelvis ska DO vidta informationsinsatser med anledning av de nya regler om aktiva åtgärder som trädde i kraft den 1 januari 2017. DO får mot bakgrund av bland annat myndighetens övriga planerade insatser för ordinarie verksamhet, avgöra fördelningen av medlen mellan bostads- och arbetsmarknaden.