Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Kustbevakningen och Polismyndigheten om Kustbevakningens operativa stöd till Polismyndigheten vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet Diarienummer: Ju2017/06643/SSK

Publicerad

Regeringen ger Kustbevakningen och Polismyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå en ändamålsenlig och effektiv ordning för att Kustbevakningen med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

Ladda ner:

Förslaget ska utgå från en analys av verksamhetsmässiga förutsättningar och en bedömning av vid vilka slags händelser sådant stöd från Kustbevakningen kan vara nödvändigt för ett ändamålsenligt och effektivt genomförande av polisinsatser. Myndigheterna ska vid genomförandet av uppdraget utgå från att Kustbevakningens resurser endast ska användas som operativt stöd vid sådana händelser där Polismyndigheten saknar tillräckliga egna resurser för att kunna genomföra en polisinsats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Vidare ska analysen utgå från de sammantagna finansiella ramar som myndigheterna har och de förslag som lämnas ska inte vara kostnadsdrivande.

Myndigheterna ska analysera och redovisa ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av förslaget. Uppdraget ska genomföras i samråd med Säkerhetspolisen. Myndigheterna ska inte lämna författningsförslag.

Kustbevakningen och Polismyndigheten ska lämna en gemensam redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 26 januari 2018.

Pressmeddelande: Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid polisinsatser mot terrorism ska utvecklas