Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Tillägg till Boverkets uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen Diarienummer: N2017/05714/PBB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att, utöver vad som framgår av regeringens beslut om uppdrag till Boverket den 16 mars 2017,

- i anslutning till uppdraget även genomföra en bred analys av frågan om domstolsprövning av de nya bygglovsbefriade åtgärder som infördes genom prop. 2013/14:127, och

- utreda förutsättningarna för att utöka byggnadsarean från 25,0 till 30,0 kvadratmeter för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen. I uppdraget ingår att utreda förutsättningarna för en sammanläggning och förenkling av bestämmelserna om bygglovsbefriade åtgärder för enoch tvåbostadshus enligt 9 kap. 4-4 e §§ plan- och bygglagen (2010:900) och beakta slutsatser från analysen i punkten ovan.

Ladda ner:

Tilläggsuppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2018. Regeringen förlänger därmed också sista dagen för grunduppdragets slutredovisning till samma datum.