Uppdrag att ta fram förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande Diarienummer: U2017/03652/S

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att utarbeta förslag till stadieindelade kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Förslagen ska omfatta en stadievis fördelning av det centrala innehållet i kursplanerna.

Ladda ner:

Skolverket ska också utarbeta förslag till kunskapskrav i slutet av mellanstadiet i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för elevens val respektive språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2018. Uppdraget kan därmed koordineras med det uppdrag Skolverket har fått att ta fram förslag till stadieindelade timplaner för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (U2017/01874/S). Uppdraget ska finansieras inom myndighetens ramanslag.