Uppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet Diarienummer: S2017/05335/SF

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att i enlighet med vad som närmare anges nedan analysera konsekvenserna av ett brittiskt utträde ur EU för personer med anknytning till de svenska sociala trygghetssystemen, företag med koppling till Sverige, de olika förmånsslagen inom den svenska socialförsäkringen samt Försäkringskassans handläggning.

Ladda ner:

Analyserna ska göras med utgångspunkt i de befintliga regelverken på socialförsäkrings-området. Utifrån dessa analyser ska Försäkringskassan, där det identifieras behov, föreslå olika alternativa åtgärder som kan behöva vidtas i syfte att säkerställa en fungerande framtida samordning av de svenska och brittiska sociala trygghetssystemen. Vidare ska Försäkringskassan bistå regeringen med relevant statistik eller andra uppgifter på socialförsäkringsområdet kopplat till ett brittiskt utträde ur EU.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialdepartementet. Försäkringskassan bör även samråda med Pensionsmyndigheten och andra relevanta myndigheter.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2018. Slutredovisningen av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 mars 2019.