Uppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Pensionsmyndighetens verksamhet Diarienummer: S2017/05336/SF

Regeringen uppdrar åt Pensionsmyndigheten att i enlighet med vad som närmare anges nedan analysera konsekvenserna av ett brittiskt utträde ur EU för personer med anknytning till de svenska sociala trygghetssystemen, företag med koppling till Sverige, de olika förmånsslagen inom Pensions-myndighetens ansvarsområde samt myndighetens handläggning.

Ladda ner:

Analyserna ska göras med utgångspunkt i de befintliga regelverken på pensionsområdet. Utifrån dessa analyser ska Pensionsmyndigheten, där det identifieras behov, föreslå olika alternativa åtgärder som kan behöva vidtas i syfte att säkerställa en fungerande framtida samordning av de svenska och brittiska sociala trygghetssystemen. Vidare ska Pensionsmyndigheten bistå regeringen med relevant statistik eller andra uppgifter på Pensionsmyndighetens ansvars-område kopplat till ett brittiskt utträde ur EU.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialdepartementet. Pensionsmyndigheten bör även samråda med Försäkringskassan och andra relevanta myndigheter.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2018. Slutredovisningen av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 mars 2019.