Uppdrag angående mat och måltider som fallprevention Diarienummer: S2018/00211/FST

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att ta fram och sprida kunskapsstöd kring mat och måltider som fallprevention. Kunskapsstöden ska vara riktade dels till personal inom hälso- och sjukvård och verksamheter inom socialtjänsten, dels till verksamhetschefer och förvaltning av verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ladda ner:

 Tillsammans med Socialstyrelsen ska Livsmedelsverket också ta fram och sprida informationsmaterial riktat till äldre kvinnor och män om maten och måltidens betydelse för att minska risken för fallolyckor. Arbetet ska ske i samarbete med organisationer inom äldreområdet.

I uppdraget ingår också att utföra uppföljning och utvärdering av genomförda insatser.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 15 mars 2020. Livsmedelsverket ska även lämna delredovisningar senast den 14 september 2018 och 29 maj 2019.