Uppdrag till Statskontoret att utvärdera delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) Diarienummer: A2018/00053/A

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att genomföra en utvärdering av Dua. Slutrapport ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 oktober 2018.

Ladda ner:

Statskontoret ska innan dess löpande hålla regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) informerad om det pågående arbetet.

Utöver detta ska Statskontoret senast den 20 juni 2018 genom en muntlig återrapportering redovisa preliminära slutsatser gällande vilket resultat Duas arbete har lett till utifrån de mål som har funnits för verksamheten.

Statskontoret ska:

  • följa upp vilka metoder och arbetssätt Dua har använt sig av,
  • analysera hur Dua har genomfört sitt uppdrag och vilka faktorer som har varit framgångsrika i arbetet, samt
  • utvärdera vilka resultat arbetet har lett till utifrån de mål som har funnits för verksamheten. 

Dua - Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Dua är en del i regeringens satsningar för att på lokal nivå minska ungdomsarbetslösheten och öka etableringen av nyanlända. Duas uppdrag har varit att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.