Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter Diarienummer: N2018/02706/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att utlysa medel för inrättandet av två innovationskluster för demonstration av etanol respektive transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter.

Ladda ner:

Det ena klustret ska verka för demonstration av lösningar för etanolproduktion och drift med etanolfordon i regional- och fjärrdistribution samt bidra till utvecklingen av fossilfria tunga transporter internationellt. Det andra klustret ska verka för demonstration av transporteffektiva lösningar för elektrifierade urbana godstransporter inklusive övriga delar för ett fungerande logistiksystem, exempelvis ruttplanering, automatisering, samlastning, ökad fyllnadsgrad och omlastning för distribution med andra fordon i stadsmiljö.

Inom ramen för uppdraget får Statens energimyndighet utbetala 2 miljoner kronor 2018, 8 miljoner kronor 2019 samt 15 miljoner kronor 2020. Slutredovisning av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.