Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Ändring av uppdrag till Linnéuniversitetet att genomföra insatser som förebygger journalisters utsatthet för hot och hat Diarienummer: Ku2018/01405/D

Publicerad

Regeringen förstärker Linnéuniversitets uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister. Förstärkningen avser den fortsatta utvecklingen av bl.a. riktat stöd till särskilt utsatta målgrupper, utbildningar, nätverk och mötesplatser, samt stärkt samverkan med berörda aktörer.

Ladda ner:

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet).