Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om redogörelse för Arbetsmiljöverkets verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin Diarienummer: A2018/01347/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att, på ett övergripande sätt, redogöra för myndighetens verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin.

Ladda ner:

I redogörelsen ska Arbetsmiljöverket redogöra för hur regeringens styrning får genomslag i myndighetens verksamhet och prioriteringar. I redogörelsen ska Arbetsmiljöverket också redogöra för hur kunskap och erfarenheter från återrapporterade uppdrag inom ramen för arbetsmiljöstrategin används i myndighetens arbete. Slutligen ska Arbetsmiljöverket redogöra för skälen till att myndigheten väljer att använda ett visst tillvägagångssätt (såsom tillsyn av olika slag, marknadskontroll, regler, analys, information, samråd och samverkan) för att åstadkomma förändring inom ett visst område och därmed verka för en tillfredsställande arbetsmiljö på ett resurseffektivt sätt.

Arbetsmiljöverket ska föra en fortlöpande dialog med Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2018.