Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården Diarienummer: S2018/03916/FS

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att lämna förslag på hur nationell uppföljning av hälso- och sjukvården kan utvecklas för att ge regeringen bättre möjlighet att löpande följa vårdens kvalitet och jämlikhet. Den nationella uppföljningen behöver kunna identifiera omotiverade skillnader i vårdens strukturer, processer och resultat, samt analysera vad dessa beror på.

Ladda ner:

I uppdraget till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ingår att föreslå hur patientrapporterade utfalls- och upplevelsemått på ett ändamålsenligt sätt kan användas för en förbättrad nationell uppföljning.

Myndigheten ska även redovisa vad som är extra viktigt att
följa utifrån ett patientperspektiv. Det ingår också att göra en bedömning och välja ut fem till tio indikatorer som är av särskild vikt för jämlik vård ur ett patientperspektiv. Dessa ska vara indikatorer där datakvaliteten och tillgången redan idag tillåter jämförelser av god kvalitet och att utfallet kan presenteras på landstingsnivå. För dessa ska resultat presenteras tillsammans med djupare analyser av och förklaringsfaktorer till utfallet.

Pressmeddelande: Den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården ska stärkas