Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Diarienummer: A2018/01412/A, A2018/01176/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att till de i bilagan angivna arbetslöshetskassorna betala ut de belopp som där anges.

Ladda ner:

Med stöd av bemyndigande i 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor beslutar regeringen att bidrag till mindre arbetslöshetskassor som har höga administrativa kostnader ska utgå till de arbetslöshetskassor som framgår av bilagan till uppdraget.