Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd att förbereda en satsning på att stärka kulturverksamheter i Sveriges glesaste landsbygder Diarienummer: Ku2018/01725

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att förbereda en satsning för att stärka kulturverksamheter i Sveriges glesaste landsbygder. Satsningen ska genomföras i form av tidsbegränsade pilotprojekt under perioden 2019–2020.

Ladda ner:

Statens kulturråd ska förbereda så att medel kan sökas av aktörer i hela landet och beslutas av myndigheten på ett ändamålsenligt och skyndsamt sätt. Myndigheten ska även säkerställa att medlen kompletterar övriga satsningar inom kultursamverkansmodellen.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Uppdraget ska genomföras i dialog med aktörer inom kultursamverkansmodellen och andra relevanta berörda aktörer. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 november 2018.

Under genomförandet av satsningen ska myndigheten även följa upp och sammanställa de erfarenheter som vinns inom pilotprojekten och sprida dessa till berörda aktörer i hela landet.

Uppdraget ska slutredovisas den 15 mars 2021.